DNF海王
【热销中】
DNF海王
主要功能:技能全屏/倍攻/自动刷图剧情
系统支持:Windows7.8.10(支持网吧)
授权方式:周卡35元
详细说明

波浪             无形秒杀

 

F1:             倍数全屏/技能全屏

F2:             自动刷图             图外开启、根据自身等级自动进图、自动刷图、自动挑战地图最高等级、自动切换角色]

F3:             自动剧情

F4:             一键卖物/分解

F5:             自动捡取

F6:             爆建筑开关                   

F7:             无视队友                

 

 

V                吸物

Alt+方向         瞬图


客户服务中心

qq.jpg